Menu40 jaar Muziekschool Valkenburg text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêspara cima volte
previousvolte Indexnext

40 jaar Muziekschool Valkenburg

Tamanho original 1682 × 1041 px

09-11-1987

Een terugblik

Gaarne wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een voor-
woord te schrijven in het jubileumboekje bij het 40-jarig
bestaan van de Valkenburgse Muziekschool.
In de jaren twintig/dertig, toen ik zelf muziekonderwijs
had in viool, piano en harmonieleer, was men daarvoor aange-
wezen op de muziekschool van Maastricht en moest men twee-
maal per week met de trein reizen. Dit kostte veel lijd en
geld, waardoor er naar weiniq Valkenburgse kinderen in de
gelegenheid waren muziekonderwijs te volgen. Toen ik later
zelf kinderen kreeg, werd ik weer geconfron-
teerd met hetzelfde probleem. Hiervoor wilde ik een oplos-
sing vinden. Mevrouw Hens, de echtqenole van de toenmaliqe
Burgemeester van Valkenburg en ik kreqen toen de idee om in
Valkenburg een muziekschool op te richten.
De Directeuren van de muziekscholen van Maastricht, Heerlen
en Kerkrade werden gevraagd om ons met raad en daad terzijde
te staan en van hun ervaring mee te laten profiteren.
Allereerst was er natuurlijk geld nodig en werd er financië-
le hulp gevraagd aan de plaatselijke middenstand, bedrijven
en particulieren. De eerste gift van f 100,-- was van Bier-
brouwerij De Leeuw, een heel bedrag voor die tijd !
We hadden tenslotte genoeg bij elkaar om de huur van het toen-
malige Patronaatsgebouw in de Plenkert te betalen en een twee-
dehands piano en enkele meubels aan te schaffen.
Het eerste bestuur werd als volgt samengesteld:
de Heer M.J. Ugler, Voorzitter (voormalig muziekleraar),
de Heer J.H.H. Vroemen, Secretaris/Penningmeester (station-
chef),
Mevrouw M. Hens-Jahn, Mevrouw G. Schunck-Cremers,
de Heer Curfs (onderwijzer te Houthem), kapelaan Hennekens
en de Heer Verstegen (secretarie der gemeente Valkenburg-
Houthem) als leden.

Album : Schunck-Cremers

Gerda Cremers
zoom 35.671819262782%