Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêspara cima volte
volte Index

40 jaar Muziekschool Valkenburg

Tamanho original 1691 × 1022 px

09-11-1987
vervolg

 De school werd officieel geopend op 9 november 1947 om
11.00 uur v.m. in het Patronaatsgebouw, waarbij diverse au-
toriteiten waren uitgenodigd.
De eerste direkteur van de muziekschool was de Heeer J. Wolfs,
die tevens pianoleraar was. Al spoedig konden we ook met
viool-, ballet- en blaasinstrumentlessen beginnen.
 In de loop der jaren is de muziekschool diverse malen ver-
huisd, o.a. naar Villa Alpha en naar een gebouw in de Grote
Straat, dat inmiddels is afgebroken.
 Na jarenlang aandringen en volhouden hebben we uiteinde-
lijk van de gemeente een bescheiden subsidie ontvangen.
Omdat de school duidelijk in een behoefte voorzag doch niet
meer uit particuliere middelen en subsidie kon worden bekos-
tigd, waren we tenslotte genoodzaakt om het beheer van de
school over te dragen aan de gemeente.
 Ofschoon ik niet meer in Valkenburg woon en daarom ook
niet meer in het bestuur van de huidige gemeenteljke Mu-
ziekschool Valkenburg aan de Geul zit, voel ik mij er nog
steeds nauw bij betrokken.
Ik wens haar nog veel goede muziekjaren toe.

Landgraaf, november 1987.


Mevrouw G. Schunck—Cremers

Samen zit er muziek in

Toen ik in 1979 benoemd werd tot Directeur van de Valken-
burgse Muziekschool kon ik niet bevroeden, dat ik mij bin-
nen deze school en haar gemeenschap zo spoedig zou thuis-
voelen.

Een groot werkveld bleek nog braak te liggen, hetgeen voor
mij een uitdaging was.

Talrijke gesprekken met gemeentebesturen waren noodzakelijk
en resulteerden uiteindelijk dan ook in de vestiging van
dependances te Eys, Mechelen, Partij en Klimmen.

Het bleef echter, ondanks alles, moeilijk werken, temeer
daar er in de personele sfeer c.q. arbeidsverhoudingen nog
veel diende te gebeuren.
Het was dan ook een grote verrassing voor Bestuur en onder-
getekende dat per augustus 1982 de gemeente Valkenburg aan
de Geul besloot de Stichting Muziekschool om te zetten in
een Beheerscommissie ex artikel 61 der gemeentewet.

Met veel plezier denk ik terug aan de prettige wijze
waarop met de gemeentebesturen van Valkenburg aan de Geul,
Margraten, Voerendaal, Nuth, Wittem en Vaals gesprekken zijn
gevoerd aangaande dienstverleningscontrakten en het te vol-
gen subsidiebeleid.

Ook de samenwerking met de bestuursleden is steeds zeer
prettig. In alle ontwikkelingen met betrekking tot de expan-
siedrang hebben zij steeds stimulerend gewerkt.

Speciaal bij één bestuurslid wil ik even stilstaan en wel
bij de persoon van de Heer Sjo Schurgers. Het was voor mij
persoonlijk en ook voor onze school een zeer groot verlies
toen hij kwam te overlijden. Wekelijks liep hij bij mij bin-
nen. Ontelbare malen zijn wij samen op pad geweest in de re-
gio.

Wanneer men bij bovenstaande beschouwing in overweging neemt,
dat het zeer veel energie heeft gekost, zowel van gemeente-
wege als van de school teneinde een constructie van de grond

Album : Schunck-Cremers

Gerda Cremers
zoom 35.481963335305%