Menu text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêshaut de pageretour
image précédenteretour Indeximage prochaine

1921 Expo des entreprises moyennes à Heerlen

Original : 800 × 1345 px


R. K. Middenstands-Tentoonstelling
te Heerlen van 13 tot 31 Augustus 1921

Stand No. 33.

Waar de R. K. Middenstand te Heerlen het initiatief nam tot het organiseeren eener

Middenstandstentoonstelling

namen wij als oudste en meest gerenommeerde firma in

Manufacturen en Dames— en Heerenconfectie

gretig deze gelegenheid te baat om het geachte publiek van nieuw Heerlen en om-
geving aanschouwelijk te maken wat onze firma op het gebied van manufacturen en
confectie presteert.
Voor ongeveer 45 jaren vestigde wijlen de Heer

A. Schunck

in het toen nog landbouwende dorp Heerlen een bescheiden Handweverij van vijf
weefstoelen en een twijnmachine met annex Winkel, waar de vervaardigde producten
werden verkocht. Een dier handweefstoelen is thans in haren stand in werking, naast
den modernen machinalen weefstoel, welke ons door de

Textielschool te Eindhoven

hiertoe welwillend is afgestaan.
Wij demonstreeren U het grondproduct, ruw Katoen en Wol en de verschillende
bewerkingen, welke deze artikelen ondergaan vanaf het eerste spinproces tot het klaar
gesponnen en geverfde garen, gereed voor den weefstoel.
Vervolgens het weven der stoffen volgens oud en nieuw systeem en het machi-
naal knippen, zoodat deze artikelen gereed zijn tot het vervaardigen van

Dames— en Heerenkleeding.

Verder vindt U een uitgebreide sortering in katoen, halfwol, wol, zijde en fluweel,
in quantiteit en kwaliteit, die U eenigszins een beeld geven van den tegenwoordigen
omvang onzer zaak. Tenslotte verwijzen wij naar onze collectie

Dames— en Heerenconfectie,

evenals op onze afdeeling

Witgoederen.

Tot een bezoek aan onzen stand vriendelijk uitnoodigend.

Hoogachtend

Firma A. Schunck

Kerkplein

Album : Fa A. Schunck & Palais de verre

zoom 75%