text, no JavaScript Log in  Deze pagina in het NederlandsDiese Seite auf DeutschThis page in EnglishCette page en FrançaisEsta página em Portuguêsnaar boventerug

Mensen | Gebeurtenissen/ Achtergronden | Verzetsgroepen | Steden & Dorpen | Concentratiekampen | Valkenburg 1940-1945 | Lessen uit het verzet |

vorigeterug Indexvolgende

Proclamatie van de OD

Originele grootte 768 × 1294 px

Na de bevrijding van Eysden (de eerste Nederlandse gemeente die in September 1944 is bevrijd) verscheen deze Proclamatie van de OD (Ordedienst), ondertekend door de kapitein der reserve A.Nulens.
Deze organisatie van vooroorlogse militairen had zichzelf ten doel gesteld, NA de bevrijding de orde te handhaven (om een communistische of sociaal-democratische revolutie te voorkomen), zoals ook uit deze proclamatie blijkt. Zij waren dus geen verzetsorganisatie en hebben dat ook nooit beweerd te zijn.
Let op punt 3 hieronder. Vooral wat dat betreft is de zich O.D. noemende groep in Valkenburg zijn doel volledig voorbij geschoten.
Zie link hieronder.

Proclamatie

Het uur der bevrijding heeft geslagen!
Namens H.M. onze geëerbiedigde Koningin en haar wettige Regering is er een ORDE-DIENST, de z.g. O-D, een organisatie ingesteld voor de bevrijde gebieden. Deze organisatie is heden in Uwe Gemeente haar taak begonnen.
Doel van de O-D: .
Handhaven van orde en rust in ’t land, zodra dit de bezettende macht geheel of gedeeltelijk is verlaten.
In verband hiermede wordt de bevolking dringend aangespoord:

  1. alle maatregelen en besluiten van ’t voorloopig Nederlandsch Bewind zo stipt mogelijk uit te voeren.
  2. de functies van het openbaar leven zo regelmatig mogelijk te doen verlopen;
  3. zich absoluut te onthouden van alle persoon­lijke of gemeenschappelijke wraaknemigen.
    Eenieder kan er van verzekerd zijn dat alle maatregelen genomen zijn, dat geen enkele schuldige zijn gerechte straf zal ontgaan.
    Vooral ten opzichte dezer laatste bepaling zal geen enkele overtreding geduld worden.

Werving leden der O.D.

De O.D. heeft in iedere gemeente, welke tot haar vak behoort de leden reeds gedeeltelijk uitgekozen; zij zullen een mondelinge of schriftelijke oproeping ontvangen.
Gezien de omstandigheden blijft de staat van Oorlog en Beleg voor­loopig gehandhaafd doch het Burgerlijk Bestuur behoort zoveel mogelijk voortgang te vinden. Vrijwilligers welke geen oproeping ontvangen hebben, kunnen zich melden op ’t Gemeentehuis. Alle leden en vrijwilligers worden zuiver als Nederlands militair beschouwd met alle daaraan verbonden voordeelen; ze komen dus ook te staan onder de wetten en regelen der Krijgstucht.

Er zullen contrôlelijsten ter tekening worden voorgelegd, het dragen der Nederlandsche uniform is echter ten strengste verboden; in plaats daarvan ontvangt ieder voorlopig een speciale armband.

Leve de Koningin. Leve het Vaderland.
De Vakcommandant‚
A. NULENS, Res.-Kapitein.
Eijsden‚ 13 Sept. 1944


Bron: Beeldbank WO2

Album : Verzet

zoom 78.125%